Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro tábory, akce a kroužky

I. Všeobecné ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělání (služeb) – dále jen poskytovatel a účastníka vzdělávání – dále jen klient. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Letokruh - středisko volného času Letovice - příspěvková organizace,
Tyršova 1069/25 , 679 61 Letovice
IČ: 00839809
Statutární orgán: Mgr. Ivona Kubíková, ředitelka
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem.

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby (zájmové vzdělávání) na základě  školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se konkrétně o táborovou činnost spojenou s pobytem (pobytové tábory), příměstské tábory, akce a kroužky.

IV. Vznik smluvního vztahu

Na základě projeveného zájmu klienta (osobní, mail, pošta, telefon) oznámí poskytovatel klientovi podmínky žádané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti, rozsah služeb, termíny a další informace související s danou činností. Klient vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami poskytovatele písemnou přihláškou. Přihlášku odevzdá poskytovateli před začátkem akce. Jako písemnou formu lze akceptovat elektronickou přihlášku, která bude zákonným zástupcem podepsaná v den nástupu na tábor, akci nebo v průběhu docházky do kroužku. Tento smluvní vztah vzniká doručením přihlášky. Klient se tímto zavazuje akceptovat tyto smluvní podmínky. Přihláškou se v případě přihlášky na kroužek klient zavazuje k docházce do kroužku po celý školní rok. Celoroční úplata za kroužek je rozdělena do dvou plateb, a to vždy na začátku pololetí. Rozdělením platby do dvou splátek se smluvní vztah na celý školní rok nemění. V případě ukončení docházky dítěte do kroužku (zdravotní nbo jiné důvody) je zákonný zástupce povinen sdělit tuto informaci v kanceláři Letokruhu a vyplnit tzv. odhlášku (najdete ji ke stažení na webových stánkách nebo ji obdržíte v kanceláři Letokruhu.) V případě, že nedojde k řádnému ukončení smluvního vztahu odhláškou, je rodič povinen uhradit i v případě neúčasti dítěte v zájmovém vzdělávání celou roční úplatu. Kromě výjimek probíhají v Letokruhu kroužky vždy od začátku října do konce května.

V. Způsob úhrady

Poskytovatel sdělí zájemci způsob a termín úplaty za poskytovanou službu. V případě kroužků je termín vždy v 1. pololetí do konce měsíce října a ve druhém pololetí vždy do konce měsíce února.

  • Úplata hotově v předem stanoveném termínu před zahájením aktivity, klient obdrží daňový doklad.
  • Úplata převodním příkazem. Poskytovatel klientovi sdělí variabilní symbol, číslo účtu a termín úplaty, do poznámky uvede jméno dítěte a název kroužku, akce nebo tábora
  • Vystavení faktury se 14 -ti denní splatností, vystavení na základě poskytnutých údajů o plátci, které předá klient. Faktura musí být zaplacena před začátkem poskytované služby.

VI. Překážka na straně klienta

V případě, že se klient nemůže zúčastnit tábora, akce nebo musí ukončit docházku do kroužku na které je přihlášen, je povinen tuto  skutečnost oznámit vedoucímu tábora, akce nebo pracovníkům Letokruhu co nejdříve. Forma oznámení může být   telefonická, ale je vhodné zaslat i formu písemnou (může být i mail.) V případě kroužku je nutností vyplněná písemná odhláška. V případě žádosti o vrácení poměrné části úplaty (v případě zdravotních prblémů) se podá písemná žádost mailem nebo osobně k rukám statutárního zástupce organizace. Ten rozhodne, jestli se poměrná část úplaty vrátí a v jaké výši. Žádost ze zdravotních důvodů je potřeba doložit  kopií lékařské zprávy. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem končí v den oznámení o neúčasti. Ke dni ukončeného smluvního vztahu je vypočteno storno z ceny, pokud klient již zaplatil.(v případě akcí a táborů)  Pokud ještě nedošlo k platbě, je klient povinen rovněž co nejdříve oznámit ukončení smluvního vztahu, aby neblokoval místo dalšímu zájemci.

VII. Storno poplatky

Storno poplatky z táborů a akcí se stanovují následovně: 35 - 14 dnů před zahájením ve výši 20%, 14 - 3 dny před zahájením ve výši 60%, méně než 3 dny 80 %, v den konání akce nebo tábora 100%. Poskytovatel může v podmínkách konkrétního tábora nebo akce stanovit storno poplatky odlišně. Vratky v případě předčasného ukončení smluvního vztahu z vážného důvodu ( např. nemoc podložená lékařskou zprávou) jsou posuzovány individuálně, na základě rozhodnutí ředitelky organizace je poměrná částka vrácená po ukončení akce způsobem, který se předem dohodne s klientem.

VIII. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může u konkrétního tábora, akce nebo kroužku stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn tábor, akci nebo kroužek zrušit, a to nejpozději 3 dny před jeho zahájením.  Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem tak končí ke dni zrušení. Poskytovatel může zrušit tábor, kroužek, akci  i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta. Klientovi pak náleží vratka 100% ze zaplacené ceny, pokud došlo ke zrušení kroužku z objektivních příčin již v jeho průběhu, je klientovi vrácena poměrná část úplaty vypočítaná s ohledem na počet lekcí, které proběhly. Pokud z různých objektivních příčin dojde ke zrušení více než dvou lekcí v daném kroužku za pololetí (např. nemoc vedoucího koužku), tyto lekce budou v průběhu školního roku nahrazeny v rozsahu, ve kterém jsou běžně poskytované (nepočítají se prázdniny a státní svátky.)

IX. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (leták, propozice…). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí. Poskytovatel dále stanoví provozní řád a další podmínky pobytu klienta na táboře, akci, kroužku, se kterými seznámí klienta před zahájením. V případě nedodržení těchto podmínek ze  strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během konání. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi cenu, kterou klient za službu zaplatil sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VII. těchto podmínek. Vratku provede poskytovatel na účet nebo hotově podle volby klienta.  V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to vratkou na účet plátce.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

V Letovicích 1. 4. 2015

Informační systém Leprikón