Úvod Můj letokruh Připojení k Wi-Fi

Připojení k Wi-Fi

Připojení wifi

 

Pro připojení k Wi-Fi si nejdříve musíte vytvořit svůj profil na adrese https://login.svcletovice.cz nebo Vám jej vytvoříme v kanceláři – získáte tak jméno a heslo, kterým se k wifi můžete připojit.

Jakmile budete tyto údaje mít, připojíte se k wifi „Letokruh“.

V tom lepším případě se Vás zařízení zeptá pouze na vytvořené jméno a heslo.

Pozor – na některých telefonech je místo jména požadována tzn. „identita“.

Další, co po Vás nejspíše bude Vaše zařízení chtít, je tzv. „doména“ - tam napište svcletovice.cz

Další informace, které vaše zařízení může požadovat:

Metoda EAP: vyberte z nabídky zkratku TTLS.

Ověření phase 2: vyberte z nabídky zkratku PAP.

Certifikát CA: vyberte v nabídce „použít certifikáty systému“.

Stav certifikátu (stav online certifikátu): vyberte možnost „vyžadovat“ nebo „požadovat“, eventualně může být i „důvěřovat“.

SSID: Letokruh.

Může se stát i to, že metoda a ověření budou vyžadovány v jedné „kolonce“ – v tom případě vyberete TTLS/PAP.

 

CA certifikát musí být vždy ověřován! Pokud zadáte neověřovat CA certifikát vaše heslo může být jednoduše zjištěno.

 

Pro pokročilé - pokud je zařízení nepodporováno výrobcem, můžete vložit CA certifikáz manuálně.

Certifikát k manuálnímu vložení: 

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICjzCCAhWgAwIBAgIQXIuZxVqUxdJxVt7NiYDMJjAKBggqhkjOPQQDAzCBiDEL
MAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNl
eSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMT
JVVTRVJUcnVzdCBFQ0MgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTAwMjAx
MDAwMDAwWhcNMzgwMTE4MjM1OTU5WjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgT
Ck5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUg
VVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMTJVVTRVJUcnVzdCBFQ0MgQ2VydGlm
aWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwdjAQBgcqhkjOPQIBBgUrgQQAIgNiAAQarFRaqflo
I+d61SRvU8Za2EurxtW20eZzca7dnNYMYf3boIkDuAUU7FfO7l0/4iGzzvfUinng
o4N+LZfQYcTxmdwlkWOrfzCjtHDix6EznPO/LlxTsV+zfTJ/ijTjeXmjQjBAMB0G
A1UdDgQWBBQ64QmG1M8ZwpZ2dEl23OA1xmNjmjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYD
VR0TAQH/BAUwAwEB/zAKBggqhkjOPQQDAwNoADBlAjA2Z6EWCNzklwBBHU6+4WMB
zzuqQhFkoJ2UOQIReVx7Hfpkue4WQrO/isIJxOzksU0CMQDpKmFHjFJKS04YcPbW
RNZu9YO6bVi9JNlWSOrvxKJGgYhqOkbRqZtNyWHa0V1Xahg=
-----END CERTIFICATE-----