Úvod Můj letokruh Připojení k Wi-Fi

Připojení k Wi-Fi

Obecné

Pro připojení k Wi-Fi si nejdříve musíte vytvořit profil na https://login.svcletovice.cz

Některá zařízení se zeptají pouze na jméno a heslo + jestli důvěřovat certifikátu.

Pokud je to váš případ zadejte jméno a heslo z login.svcletovice.cz a ověřte že certifikát je vydán pro svcletovice.cz od ZeroSSL

Pokud to není váš případ musíte zadat do vašeho zařizení tyto informace:

SSID: Letokruh

Ověření: TTLS/PAP (Tunelované TLS/Password authentication protocol)

Doména: svcletovice.cz

Certifikát CA: Certifikáty systému nebo CA cert bundle vašeho systému. pokud je vaše zařízení nepodporováno výrobcem vložte CA certifikát níže manuálně

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICjzCCAhWgAwIBAgIQXIuZxVqUxdJxVt7NiYDMJjAKBggqhkjOPQQDAzCBiDEL
MAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNl
eSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMT
JVVTRVJUcnVzdCBFQ0MgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTAwMjAx
MDAwMDAwWhcNMzgwMTE4MjM1OTU5WjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgT
Ck5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUg
VVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMTJVVTRVJUcnVzdCBFQ0MgQ2VydGlm
aWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwdjAQBgcqhkjOPQIBBgUrgQQAIgNiAAQarFRaqflo
I+d61SRvU8Za2EurxtW20eZzca7dnNYMYf3boIkDuAUU7FfO7l0/4iGzzvfUinng
o4N+LZfQYcTxmdwlkWOrfzCjtHDix6EznPO/LlxTsV+zfTJ/ijTjeXmjQjBAMB0G
A1UdDgQWBBQ64QmG1M8ZwpZ2dEl23OA1xmNjmjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYD
VR0TAQH/BAUwAwEB/zAKBggqhkjOPQQDAwNoADBlAjA2Z6EWCNzklwBBHU6+4WMB
zzuqQhFkoJ2UOQIReVx7Hfpkue4WQrO/isIJxOzksU0CMQDpKmFHjFJKS04YcPbW
RNZu9YO6bVi9JNlWSOrvxKJGgYhqOkbRqZtNyWHa0V1Xahg=
-----END CERTIFICATE-----

CA certifikát musí být vždy ověřován! Pokud zadáte neověřovat CA certifikát vaše heslo může být jednoduše zjištěno.

Uživatelské jméno je vaše jméno z login.svcletovice.cz a stejně tak heslo